header-logo
Nieuwjaarsrede HZVV, 5 januari 2018 (samenvatting)
Zondag 7 Januari 2018

Nieuwjaarsrede HZVV, 5 januari 2018 (samenvatting)

Nieuwjaarsrede HZVV, 5 januari 2018 (samenvatting)

Nadat hij iedereen, en de ereleden in het bijzonder, welkom had geheten op de nieuwjaarsreceptie, sprak voorzitter Johan Massier de traditionele nieuwjaarsrede uit.

“HZVV vierde de nodige successen. Naast vele andere teams werd HZVV heren 1 overtuigend kampioen, zodat onze club zich na één jaar 1e klasse weer in de hoofdklasse mocht melden. We bezetten nu een verdienstelijke 9e plaats en wanneer dat zo blijft, zijn we meer dan tevreden. Want dan wordt de doelstelling 'klassebehoud' ruimschoots gerealiseerd. Blijven winnen van de nummer 2 zal ons hierbij helpen, maar niet meer verliezen van lager geplaatste clubs is wellicht een eenvoudiger te lichten optie… Als bestuur hebben we er alle vertrouwen in dat het deze keer gaat lukken zodat de heen-en-weer shirts in de kast kunnen blijven liggen…”

Vers van de pers kon de voorzitter melden dat zowel 1e trainer Gert van Duinen als 2e trainer Harold Brunsting ook het komend seizoen HZVV 1 onder hun hoede zullen hebben. Vervolgens wenste de voorzitter alle HZVV teams veel voetbalplezier en -succes en de passieve voetballiefhebbers veel kijkgenot toe.

“Naast ruim 20 zaalvoetbalteams, spelen er meer dan 50 teams in een veldcompetitie voor veteranen, senioren, vrouwen, meisjes en diverse jeugdteams. Tenslotte wordt er ook nog fanatiek gevoetbald door Old Stars en Kabouters. En het lijkt erop dat er het volgend seizoen nog een loot bijkomt aan de toch al veelzijdige HZVV voetbalboom. Plannen om het zgn. G-voetbal ook (weer) onder de vlag van de club te krijgen zijn in een gevorderd stadium. Daar is het bestuur blij mee: “G-voetbal past bij een club die maatschappelijk verantwoord organiseren hoog in het vaandel heeft staan.”

De stand van de club
Massier: “Ik ben blij opnieuw te kunnen zeggen dat het goed gaat met HZVV. We mogen onverminderd trots zijn op onze club. HZVV is financieel gezond en heeft ook de zaken organisatorisch redelijk goed voor elkaar!
Financieel wordt de club niet alleen gedragen door de contributie van (spelende en niet-spelende) leden, maar ook door de donateurs, de Rood-Witten en vele, grote en kleine sponsoren. Dank voor alle bijdragen, hoe bescheiden ook! Dank ook aan de vrijwilligers die door de organisatie van en het meewerken aan tal van activiteiten de nodige middelen bij elkaar gewerkt hebben of -wat per saldo op hetzelfde neerkomt- voorkomen dat bepaalde uitgaven moesten worden gedaan. (Ik denk niet alleen aan het klaverjassen, de bingo en de geraniumactie, maar ook de verhuur van ruimten en de catering van bijeenkomsten, waardoor het nodige geld in het laatje gebracht werd. Juist deze extra inkomsten maakten en maken het mogelijk zo af en toe ook extra dingen te doen.)

Nog belangrijker dan de middelen, zijn de mensen die de club dragen. “Daarom een woord van dank aan de vele vrijwilligers die het mogelijk maken dat er week-in-week-uit door zoveel liefhebbers getraind en gespeeld kan worden.” De voorzitter stond in het bijzonder stil bij de jeugdafdeling: “Gelukkig hebben we de organisatie weer staan. De posten voor de algemeen en technisch coördinatoren, leiders en trainers konden relatief snel worden ingevuld. Het zoeken naar een nieuwe voorzitter en secretaris voor de jeugdcommissie kostte iets meer tijd. Daarom doet het mij extra deugd u en jou vanavond te kunnen melden dat Herjan Scheper en Mark van der Starren zich bereid hebben verklaard de jeugdcommissie m.i.v. heden samen willen gaan leiden.” Met name René de Vries en Marcel Kat werden m.n. bedankt voor hun inspanningen voor en achter de schermen om de jeugdafdeling weer op de rails te zetten.

In het vervolg van zijn toespraak gaf Massier aan dat er geen reden om zelfgenoegzaam achterover te gaan leunen. “Want met het vermelden van deze twee belangrijke pijlers (mensen en middelen), heb ik tegelijkertijd ook twee zorgpunten benoemd die onze aandacht blijven vragen. Want willen wij onze ambities waar (blijven) maken dan zullen wij er met elkaar voor moeten zorgen dat

1. er meer financiële middelen beschikbaar komen en
2. er meer vrijwilligers de schouders onder gaan zetten.

Ik licht een en ander graag toe.
In ons beleidsplan benoemden we onze ambities. Deze laten zich samenvatten in een enkele zin: met onze prestatieteams op zo hoog mogelijk niveau spelen, zonder dat dit ten koste gaat van het zo optimaal mogelijk faciliteren van de breedtesport.

Deze ambitie impliceert voor ons eerste (heren) elftal dat wij in de hoofdklasse willen blijven spelen. Wij doen dit het liefst met spelers die in onze eigen vereniging doorgegroeid zijn. Alleen wanneer zich voor bepaalde posities op korte termijn geen 'eigen kweek' aandient, gaan we 'de markt' op om spelers van elders te verleiden bij ons te komen spelen. Daarbij kunnen en willen wij niet met een dikke knip zwaaien. Voor uw en jouw begrip: nagenoeg al onze concurrenten in de hoofdklasse hebben meer middelen begroot voor hun eerste selectie dan wij voor onze totale vereniging. Zgn. broodvoetballers hebben we dan ook niet. En zo voeg ik eraan toe: willen we ook niet. Spelers moeten graag bij ons HZVV willen voetballen. En dus bij voorkeur doorgegroeid zijn binnen onze vereniging.

Om het laatste mogelijk te maken moet onze jeugdafdeling en jeugdopleiding staan als een huis. Gelukkig hebben we als gezegd nagenoeg alle posities bij de jeugd weer bezet. Dit betekent o.a. dat er dit jaar weer met veel enthousiasme en inzet gewerkt kan gaan worden aan het versterken van het fundament onder de jeugdafdeling. Belangrijk is hierbij een bij onze ambities passend trainerscorps. Je komt een eind met enthousiasme en inzet, maar daarnaast is opleiding en begeleiding natuurlijk van groot belang. Overigens niet alleen voor de trainers van de prestatieteams, maar ook voor de trainers van de overige teams. Dat hiermee middelen gemoeid zijn, behoeft -hoop ik- geen betoog.”

Om de ambities waar te blijven maken, zal de club in de toekomst over meer financiële middelen moeten kunnen beschikken. Hierbij zal uiteraard een belangrijke rol zijn weggelegd voor HZVV Onderneemt, de businessclub, die gelukkig weer op volle sterkte aan het werk is. Massier: “Ik merk hierbij, om breed levend misverstand weg te nemen, graag op dat de businessclub niet alleen probeert zoveel mogelijk sponsors te werven voor ons 1e team. HZVV Onderneemt maakt nadrukkelijk deel uit van de vereniging en draagt dus ook in de breedte bij. Dit wordt binnenkort o.a. zichtbaar wanneer de A, B en C jeugd in een nieuw tenue gestoken zal worden met het nieuwe logo van “HZVV Onderneemt” als sponsornaam op de shirts.”

“Naast meer financiële middelen zetten we ook in op het vergroten van het aantal vrijwilligers. Nu hebben we hier en daar met kennelijk moeilijk in te vullen vacatures te kampen. Om toch de boel gaande te houden, draait een aantal mensen meer overuren dan goed voor ze is. Wanneer ergens geldt 'vele handen maken licht werk' dan wel hier. Daarom ben ik blij dat o.l.v. Caper Fieten, Joost Moes en Priscilla Niemeijer een taskforce is gevormd om werk te maken van het werven van vrijwilligers. De eerste belavond is inmiddels achter de rug. Deze en wellicht volgende maand zullen er nog een aantal volgen. Uiteindelijk mogen alle leden (of hun ouders/begeleiders) een telefoontje verwachten. We rekenen erop uiteindelijk weer alle vacatures in te kunnen vullen en ervoor te zorgen dat niemand meer overvraagd wordt. We rekenen erop, d.w.z. wij rekenen op de leden van onze club, op u en jou dus. Zeg vooral niet te gauw dat je druk bent… Want een tekort aan vrijwilligers is niet het probleem van degenen die zich (nog) niet inzetten. HZVV is onze club en dat impliceert dat wij met z'n allen verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren ervan!”

Vervolgens meldde Massier dat de vacature bestuurslid financiële zaken ingevuld is. Khenny Santinge gaat de rol van penningmeester op zich nemen. Uiteraard werd de commissie o.l.v. Henk de Jong hartelijk bedankt de niet aflatende inzet om bestuursvacatures ingevuld te krijgen.

In het vervolg van zijn rede stond Massier nog stil bij een aantal belangrijke thema's. Allereerst vestigde hij de aandacht op de Code Sportief Gedrag en het Protocol Grensoverschrijdend Gedrag.

“Als ergens grenzen gemakkelijk vervagen, dan is het wel op het terrein van hoe wij ons ten opzichte van elkaar gedragen. En als ergens de schijnwerpers op staan, dan is op grensoverschrijdend gedrag. Steeds vaker horen en lezen wij over vormen van seksuele intimidatie (en erger) en discriminerend en/of intimiderend gedrag (pesten).” De voorzitter liet er geen misverstand over bestaan dat het bestuur er alles aan zal doen om elke vorm van grensoverschrijdend gedrag -waar dit maar mogelijk is- binnen de vereniging te voorkomen. Ook zal het bestuur niet schromen bij bewezen grensoverschrijdend gedrag stevig op te treden en passende maatregelen te nemen.

Tenslotte stond de voorzitter nog stil bij de Campagne Nix Onder 18
Sinds een aantal jaren mag er aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer verkocht worden. De gemeentelijke overheid is belast met de handhaving van dit verbod. Gelukkig gaat de gemeente Hoogeveen er niet met gestrekt been in, maar heeft zij het initiatief genomen om met de verenigingen tot een convenant te komen. De gemeente ondersteunt de clubs om de naleving van het verbod te bevorderen en zal (vooralsnog) niet met het bonnenboekje rondgaan. Van de clubs wordt verwacht dat zij toetsbaar de nodige inspanningen doen om ervoor te zorgen dat er geen alcohol wordt verkocht aan en/of genuttigd door jongeren onder de 18 jaar. Dit betekent o.a. dat meer dan voorheen de leeftijd wordt gecheckt. Massier: “Wanneer je om een legitimatiebewijs wordt gevraagd doe dan niet moeilijk, maar laat dit controleren en accepteer dat je geen biertje of wijntje kunt bestellen wanneer je geen geldig legitimatiebewijs kunt laten zien. En, haal ook als 18-plusser geen alcohol houdende dranken voor je vrienden en teamgenoten. Van de leiders en ouders vragen wij ook nadrukkelijk mee te werken.”

Afronding
Tot slot wenste de voorzitter alle aanwezigen -heel ouderwets- veel heil en zegen toe voor het pas begonnen jaar!

(Foto: Jochem van de Weg)


Terug naar het nieuwsoverzicht

Komende wedstrijden

Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden